سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکزمدیریت حوزه علمیه قم 
مدرس 
1377/07/01 
ادامه دارد 
آموزشی 
همکاری 
حوزه علمیه مراغه 
هیئت علمی 
1380/07/01 
1384/07/01 
مدریت 
تدریس 
دانشگاه علوم ومعارف قرآن 
مدرس 
 
 
تفسیر موضوعی 
تدریس 
دانشگاه علوم ومعارف قرآن  
مدرس 
1377/07/01 
ادامه دارد 
کلام 1 -2-3 
تدریس 
دانشگاه علوم ومعارف قرآن 
مدرس 
 
 
زبان قرآن 1-2 
تدریس 
دانشگاه آزاد مراغه 
مدرس 
 
1384/07/01 
متون فقه 1-2 
تدریس 
دانشگاه آزاد مراغه 
مدرس 
 
 
اصول فقه متوسط(رسایل) 
تدریس 
دانشگاه آزاد مراغه 
مدرس 
 
 
قواعد فقه 1-2 
تدریس 
حوزه علمیه مراغه 
مدرس 
 
 
فرائد الاصول  
تدریس 
حوزه علمیه مراغه 
مدرس 
 
 
کفایه الاصول 
تدریس 
دانشگاه پیام نور مراغه 
مدرس 
 
 
آشنائی باعلوم قرآن وحدیث