فلسفه هفت شوط طواف
87 بازدید
تاریخ ارائه : 9/18/2012 8:19:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

فلسفه ی هفت شوط طواف: بستن هفت درجهنم بازیر پا گذاشتن هفت صفت ازصفات رذیله :1 - طمع آدمی 2-  کبر ابلیسی 3- حسدقابلی 4- بخل قارونی 5- کذب منافقی6-  شهوت حیوانی 7-  ریاکاری . همجنین است  فلسفه ی هفت رمی جمرات      

توضیح :این فلسفه یک مطلب ذوقی  است نه مستند 

طواف از حجر الاسود تاحجر الاسود تفسیر عینی کلمه" استرجاع" است .