ایرانی درقرآن
52 بازدید
تاریخ ارائه : 9/18/2012 8:08:00 PM
موضوع: تفسیر

آیاتی که به ایرانیان تفسیر شده :

١_سوره ی جمعه /٣(وآخرین منهم لمّا یلحقوابهم وهو العزیز الحکیم)

 _٢_ سوره محمد٣٨(... یستبدل قوماغیرکم ثمّ لایکونوا امثالکم)         

٣_سوره اسراء /٥(فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا )

(ر ک به تفاسیر)