درجات یا بطون قرآن
80 بازدید
تاریخ ارائه : 9/19/2012 9:16:00 AM
موضوع: علوم قرآنی

درجات قرآن:

عن الصادق (ع) : كتاب الله علي اربعة اشياء علي العبارة والاشارة واللطائف والحقايق . العبارات للعوام والاشارات للخواص و اللطائف للاولياء و الحقایق للانبياء  ( بحار ج ٧٥.)

قرآن کریم در چهار سطح نازل شده است:در سطح عبارت ،اشاره ،لطایف وحقایق، توده مردم ظاهر عبارات وکلمات را می فهمند،خواصّ مردم ،اشارات آن را نیز می فهمند،اولیائی الهی باتیزبینی لطایف ونکات ناپیدای آن را نیز می بینند وانبیاء الهی حقایق آن را نیز درک می کنند

توضیح :این حدیث اشاره به بطون قرآن دارد