تفسیر عرفانی
72 بازدید
تاریخ ارائه : 9/19/2012 9:28:00 AM
موضوع: تفسیر

تفسیر عرفانی:

مقصوداز ذبح چهارپرنده در داستان حضرت ابراهيم (ع )ذبح  ونابود کردن چهار صفت رذيله است زیرا خروس مظهر شهوت، كلاغ مضهر جيفه خواري ، طاوس مظهر منیّت وخودنمايي وكبوترمظهر آمال وآرزوهای طولانی است .با پاکسازی دل ازاین صفات ،شهود خداوند برای او  ممكن میشود .

داستان حضرت ابراهیم (ع):سوره ی بقره  /260"واذقال ابراهیم ربّ ارنی کیف تحیی الموتی ..."