فلسفه قرآن بر سر گذاشتن
66 بازدید
تاریخ ارائه : 9/19/2012 9:49:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

هدف از گذاشتن قرآن برسر ،این است که تصمیم میگیریم و با خداوند پیمان می بندیم که بعداز این در سایه ی  قران زندکی کنیم و از خداوند می خواهیم که   مغزمان  را قرآنی کند تااعضا وجوارحمان  قرإنی عمل کنند چون مغز فرمانده واعضا فرمانبر است وطبق  (الناس علی دین ملوکهم)کارکرد اعضاء مطابق دستور مغز وفکر انسان است .سبس برای استجابت دعایمان پانزده شفیع به درگاه می بریم ،خداوندرا   اول به عزتش وکرامت خودش سوگند می دهیم  سبس به چهارده معصوم( ع)در نتیجه آماده تغییر در افکار واعمالمان می شویم چون باتغییر رفتا ر می توان سرنوشت راتعییر داد"انّ الله لا یغیّر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم..."