دقت درمعنای یک حدیث
68 بازدید
تاریخ ارائه : 9/19/2012 10:32:00 AM
موضوع: علوم حدیث

معناي حديث :" انّ رسول الله يشدّ علي بطنه  الحجرمن الغرث " (پیامبر(ص) ازگرسنكي، كمرش را محكم مي بست ) 

پس ترجمه زیرخالی ازدقت است :پیامبر (ص)از گرسنگی،  سنك بر شکم  مي بست