تفسیربه رأی :
62 بازدید
تاریخ ارائه : 9/19/2012 10:48:00 AM
موضوع: تفسیر

 شاعری گفته بود :"بي تو مزرعه  آب ننوشد بي تو ،شيشه مي نحورد " حوزويان می گفتند :مرادشاعر توحيد افعالي است چون بدون اراده خدا وند هيج كاری  انجام نگیرد،بازاریان می گفتند مقصودش پول است چون بدون پول هیچ چیز نمی توان خرید ،عرفا می گفتند مقصودش عشق است که به دون آن به هیج مقامی معنوی نتوان رسید و مشکل داران اداری می گفتند مقصودش رشوه است که بدون آن هیچ مشکلی باز نمی شود ،از خود شاعر که پرسیدند گفت مقصودم بیل وقیف است، چون زمین بدون بیل آب نخورد وشیشه دهن باریک بدون قیف مِی نمی خورد