اسراراعمال حجّ
55 بازدید
تاریخ ارائه : 10/17/2012 4:29:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

اسرار اعمال حج:

احرام، اذن ورود به  حرم است.

نوشیدن آب زمزم، نوشیدن جام طاعت ودرخواست روزی حلال است

٠٠٠سعی، فرار از گناه به سوی طاعت واز باطل به حق  و تردد بین خوف ورجااست  وتفهیم اینکه سعادت هردو جهان در گرو سعی وتلاش است " نابرده رنج گنج میسر نمی شود /مزد آن گرفت که جان برادرکارکرد"  ٠" انّ مع العسر یسرا"٠

وتقصیر بعداز سعی، زیر پا گذاشتن زشتیها است چون ناخن وموی بلند نشانه ی پلیدی است

 وتوبه در حج وعمره سبب آمرزش .

 طواف ازحجر تاحجر تفسیر " انّالله  و انا الیه راجعون" است یعنی اعتراف به مبدأ و معاد 

 و نمار پشت مقام یعنی معراج وآسمانی شدن (الصلوة معراج المومن).

 طواف پیمان با خد است برای حرکت به سوی او در تمامی کارها ونمازدرپشت مقام پیمان با نبوت وامامت برای حرکت درصراط مستقیم است  ولذا درطواف قبله شرط نیست ولی درنماز شرط است .

 طواف ازیک سمت، نماد و مظهر وحدت وتوحیداست