اهمیت و آثار دعا و نیایش در زندگی فردی و اجتماعی
48 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات برتر(جشنواره حکمت مطهر)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/02/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چکیده: دعا و نیایش در زندگی فرد دیندار از اهمیت والایی برخوردار است. دعا نوعی از عبادات و عبادت از ارکان اصلی هر دین است. نیایش و راز و نیاز از زیباترین جلوه های ارتباط میان انسان با خداست. آنچه از دعا به ذهن متبادر است؛ درخواست و خواهش یک فرد محتاج و مضطر از خالق خود است، که در زمان گرفتاری و احساس نیازِ همراه با ناتوانی، از فرد صادر می شود، ولی دعا یک جلوه برتر و ممتاز نیز دارد و آن در صورتی است که فرد بدون نیاز و احتیاج ظاهری و بی آن که خواست مادی داشته باشد، روی به پروردگار خود کرده به قصد تقرب و عشق بازی و با نیتِ بالا رفتن و اوج گرفتن روح خود و ترقی معنوی، او را بخواند. حس پرستش و حس مذهبی همانند حس زیبایی دوستی و حس عاطفی از برترین غرایز هر فرد محسوب می شود و بعدی از ابعاد روحی وی را تشکیل می دهد. از این روی انسان خود را وابسته به مبدا برتر و بالاتر می بیند و چون او را خالق خود و برتر از همه می یابد، پس در مقابل او خضوع کرده و او را باحسی همچون احترام و محبت و برتر بینی، ستوده و می پرستد و از آنجا که او را جامع همه قوا و در عین حال او را رحیم و مهربان می یابد، پس در مو قع نیاز و اضطرار نیز روی به او آورده و او را به کمک و استمداد می طلبد. پرستش، عبادت، دعا و نیایش می تواند موجب تقویتِ امید، هم در فرد و هم در جامعه باشد و در سختترین شرایط، آنها را به آینده امیدوار نگه دارد. در چنین افراد و جوامعی اگر این حس دینی، همراه با باورهای سازنده وکوشش و تلاش باشد، رشد و ترقی و بالندگی و سرافرازی را برایشان رقم خواهد زد. چون در چنین جوامعی صبر، انسجام و وحدت در مقابل شدائد، بیشتر از جوامعی خواهد بود که حس دینی خود را خاموش کرده و تلاش دارند تا اثرات وجودی خالق خود را در میان خود نادیده بگیرند و روی به مادیات و خود محوری آورده اند. واژگان کلیدی: دعا،‌ اهمیت دعا، شرایط نیایش، آثار فردی و اجتماعی دعا