مبانی قرآنی اصل اجتماعی – سیاسی "مدارا"
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: انسان به مقتضای آفرینش وساختار وجودی اش گریزی از زندگی اجتماعی ندارد و زندگی درمیان اجتماعِ متشکل از افراد متفاوت اعتقادی، رفتاری، اخلاقی و سیاسی، بدون تعامل و انعطاف، متعذرّ هم نباشد قطعا متعسّر است و لذا آفریدگار دانا و حکیم برای رشد و شکوفائی زندگی اجتماعی انسان، راهکارهایی در کتاب تشریع ارئه و پیامبرانش را مأمور به تعلیم آنها نموده است تا جوامع انسانی با استفاده از آنها یک نظام احسن و لذّت بخش اجتماعی را همچون نظام زیبای تکوین به وجود آورند و در نتیجه هماهنگی این دو نظام، زمینه تحقق سعادت بشری، میسّر گردد. در این تحقیق به یکی ازاین راهکارها تحت عنوان "مدارا " پرداخته شده است. مدارا علاوه بر اینکه سیره ی عملی انبیاء و اولیاء است، مبنای قرآنی نیز دارد و دارای آثار فردی و اجتماعی می باشد. کلید واژه ها: مبانی قرآنی مدارا، زمینه های مدارا، رفق، نظام اجتماعی، آثار مدارا