راهکارهای ارتقای عزّت و اقتدار امّتهای اسلامی ازمنظر قرآن کریم
42 بازدید
محل نشر: پذیرفته شده در پژوهشهای بین المللی قرآن
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/03/20
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: ایجاد و استمرار نظام تکوین براساس قانون علیّت و سببیت می باشد و این از سنن الهی است که هیچ کاری بدون سبب رخ نمی دهد" ابی الله ان یجری الامور الاّ باسبابها"، نظام تشریع نیز در عالم اعتبار، از این قانون تبعیت می کند و همه ی امور زندگی اعم از عبادی، اقتصادی، نظامی، سیاسی، فردی، اجتماعی، و... در گرو اسباب و عوامل خویش می باشد. یکی از این امور، عزت و اقتدار امم از جمله امت اسلامی است که همانند سایر امور تکوینی و تشریعی، در اکتساب و صیانت مبتنی بر عوامل و راهکارهای مناسب می باشد. قرآن کریم برخی از این عوامل را به صورت تمام رخ یا نیم رخ مطرح نموده است که تعدادی از آنها پیشنیاز عزت و اقتدار است، مانند خودباوری، قرآن مداری و دانش افزایی و تعداد دیگر همنیاز آنهاست مانند وحدت و انسجام، پایداری، بصیرت، دشمن شناسی و.... به سخن دیگر عزّت و اقتدار، هم از جهت حیازت و هم از جهت صیانت، مشروط است پس امت اسلامی برای تحصیل و استمرار آن، باید شرایطش را احراز و رعایت کنند. در این نوشتار سعی براین است که عوامل مطرح شده در قرآن، به صورت تحلیلی، بازیابی و بازشناسی شود . کلید واژه ها: قرآن، راهکار عزّت و اقتدار، امت اسلامی، خودباوری، علم افزایی، وحدت و مقاومت، اعتدال.