مبانی قصاص و چالشهای بین المللی
52 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات تخصصی سویلیکا
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده : قصاص از حقوق کیفری و احکام صریح و قطعی قرآن کریم است. قصاص در لغت به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است و در اصطلاح، پی گیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح است به گونه‌ای که قصاص کننده همانند جنایتی که جانی بر او وارده ساخته است بر خود او وارد نماید. قصا ص،کیفر قتل عمدی، مستند به سنّت و اجماع فریقین است اگرچه در تعیینی یا تخییری بودنش اختلاف نظر وجود دارد. برخی از آیات قرآن مربوط به قصاص نفس وبرخی دیگر مربوط به قصاص جرح است .این کیفر همانند برخی دیگر از قوانین اسلام به چالش کشیده شده و برخی شبهات پیرامون اصل قصاص و برخی دیگر پیرامون شرایط آن، مطرح گردیده است ولی با اندک تأملی همه آنها قابل دفع است در این مجال سعی بر این است که شبهات وارده بر اصل قصاص مورد باز خوانی، ریشه یابی و نقد شود چون با حلّ آنها بسیاری از شبهات وارده بر شرایط نیز مرتفع می گردد کلید واژه‏ها: مبانی قصاص، شرایط قصاص، شبهات قصاص، مجازات اسلامی .