مبانی کیفر رجم بارویکرد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب92
49 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی- پژوهشی فقه ومبانی حقوق اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی