حقوق تطبیقی حیوانات در قوانین اسلامی و بین المللی
48 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات سیویلیکا دارای گواهی از همایش ملی دانشگاه آزاد مراغه
نقش: نویسنده
سال نشر: 94
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: بر رسی دیدگاهای متفاوت در موضوع واحد ، همیشه مورد توجه و امعان نظر محققین بوده است و هدف از این کار ، آشنائی با نظریات گوناگون، حصول تفاهم وتعامل ، ایجاد وحدت رویه در میان متفکرین و تشخیص احسن و پیروی از بهترینها می باشد ،یکی از موضوعات جالش برانگیز، تبیین حقوق انسان و طبیعت به معنای عام است که هم در متون اسلامی مطرح شده و هم در نهادها و کنوانسیونهای بین المللی .در این تحقیق حقوق حیوانات به عنوان بخشی از طبیعت و محیط زیست، از منظر آئین اسلام و قوانین بین المللی به شکل مقایسه ای و تطبیقی بازخوانی و دیدگاه هر دو تفکرتبیین و نقاط مشترک و متمایز آنها مشخص و امتیازات آئین اسلام در این موضوع، مبرهن گشته است. کشف تناسب منطقی دو تفکر فوق دراین موضوع ،به کشف تناسب آنها در سایر موضوعات نیز کمک فراوان می کند . کلید واژه ها: حقوق تطبیقی: حیوانات، متون اسلامی، قوانین بین المللی.