عوامل بازدارنده از فساد اخلاقی در فرهنگ اسلامی
58 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده فرهنگ، میراث تاریخی جوامع بشری است.گر چه نسل های نو هم به سهم خویش در فرهنگ جامعه نقش دارند، اما ریشه ها و مایه های اصلی فرهنگ در گذشته تاریخی شکل گرفته است. فرهنگ دیر پای اسلامی نیز با توجه به این که بر استوانه های اصیلی تکیه دارد. توانسته است با محوریت قرآن کریم منشا تحولات عظیمی در حوزه های مختلف از جمله ارزش ها و فضیلت های اخلاقی گردد. فرهنگ اسلامی ضمن آسیب شناسی در این زمینه و بررسی مفاسد و رذیلت های اخلاقی که ناسازگار با فطرت و روح الهی آدمی است توانست، ضمن طرح اندیشه های نوین از یک سو و تهذیب ارزش های اخلاقی از جهت دیگر، به ارائه راهکارهایی مؤثر در این زمینه بپردازد. در کانون این ارزشهای اخلاقی، مفاهیم کلیدی چون: تقوا، عفت، حیا، صبر و بردباری قرار دارند. که به مثابه عوامل بازدارنده از فساد اخلاقی عمل می کنند. در این راستا بااستفاده از روش توصیفی- تحلیلی و باهدف نهادینه سازی این عناصر تأثیر گذار فرهنگ اسلامی در حیات انسانی به تبیین ماهیت و نقش اخلاقی آنها از دیدگاه قرآن کریم پرداخته شده است. واژگان کلیدی: عوامل بازدارنده، فساد اخلاقی، فرهنگ اسلامی، قرآن.