واکاوی آثار اقتصادی- انسانی زکات از منظر قرآن کریم
53 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: دستورات قرآن کریم براساس حکمت و رحمت الهی است که برای تأمین سعادت ابدی بشر نازل گشته است .یکی از برنامه های قران ، تبیین مسایل اقتصادی است که در این راستا زکات را در آیات متعدد پررنگ کرده وآثارش را گوشزد نموده است. اگر قانون زکات کامل اجرا شود ، روابط نوع‌دوستانه ای میان اغنیاء و فقراء برقرار گشته و فاصله طبقاتی کم رنگ ، نیازهای نیازمندان برطرف، کرامت انسانی حفظ ، بیت‌المال حکومت اسلامی تأمین و زیرساختهای جامعه بااستواری و بدون وابستگی به سایر دولتها بنا می‌گردد. وآحاد جامعه از فقر اقتصادی در یک سو و طغیان اقتصادی از سوی دیگر در امان می ماند وبه رشد و بالندگی خویش می اندیشد و اسلام نیز در سراسر جهان گسترش می یابد وحاکمیت ظلمت و ضلالت بر جامعه ی بشری را سرنگون می سازد. کلید واژگان: زکات در قرآن، آثار اجتماعی زکات، آثار فردی زکات، کمک به نیازمندان، سبیل الله