اعجاز علمی قرآن در"روم"
52 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: درآغازین آیات سوره ی روم، دو مطلب شگفت انگیز مطرح شده است : یکی مربوط به پیشگویی تاریخی و پیروزی سپاه روم بر سپاه ایران و دیگری مربوط به علوم زمین شناسی و تعیین پستترین نقطه کره زمین می باشد .در این تحقیق سعی بر این است که این دو مطلب به صورت تحلیلی، مورد بر رسی قرار گیرد و عظمت و آسمانی بودن قرآن کریم بیش از پیش مبرهن گردد