آلبوم من ◂ کارکنان،اساتید دانشکده علوم قرآنی مراغه