تحقیق باب ارث ازکتاب جواهر الکلام وتطبیق آن باحقوق ایران وفقه شافعی
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: آزاد بناب
نام استاد/نام دانشجو : امیر حسینقلیزاده