نقش باد ازدیدگاه قرآن
46 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم ومعارف قرآن
نام استاد/نام دانشجو : ربابه عبدی