غضب وفلسفه ی وجودی آن از منظر قرآن
43 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم ومعارف قرآن
نام استاد/نام دانشجو : سمیه سخت مراد