تفسی تطبیقی سوره "روم"براساس المیزان،مجمع وفی ظلال
44 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم ومعارف قرآن
نام استاد/نام دانشجو : جمیله حسین پور