تفسیرتطبیقی سوره"نمل"
32 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
نام استاد/نام دانشجو : مهدیه قلندری