فلسفه ی قصاص ازمنظرقرآن
26 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
نام استاد/نام دانشجو : جعفرابراهیمی