فلسفه ی قصاص ازمنظرقرآن
53 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
نام استاد/نام دانشجو : جعفرابراهیمی