انسانهای محبوب درقرآن
47 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه خواهران بناب
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : معصومه رسولی