تفسیرتطبیقی سوره"شوری"
83 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم ومعارف قرآن کریم
نام استاد/نام دانشجو : الهام باپورفر