رهبری در نهج البلاغه
47 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم ومعارف قران
نام استاد/نام دانشجو : کریم مبارکی