بررسی مبانی فقهی جهاد ابتدائی از دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: آزاد بناب
نام استاد/نام دانشجو : مهدی رضائی