بررسی فقهی حقوقی تعارض حکم حاکم با فتوای فقهاء
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه آزاد بناب
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : سید حسین محمدی