نقش انفاق وبخل در تقدیم وتاخیر اجل از دیدکاه قران وسنت
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه الزهرا(ع)
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : هاجر نظری
چکیده ‏ عمر و استفاده¬ی بهینه از آن برای نیل به اهداف و آمال هماره برای تمامی انسان¬ها در طول ادوار مختلف حایز اهمیت بوده ‏است.انسان همیشه در تلاشی سیری ناپذیر در پیمودن راه خود بوده است، لیکن تقدیر ناگزیر الهی که از آن به مرگ یاد می¬¬شود او را در راهی ناتمام به کام خویش می¬کشاند و انسان را از دست یافتن به آرزوهای کوچک و بزرگ خویش کوتاه ‏می¬دارد. از این رو دغدغه¬ای در ذهن شکل می¬گیرد که ماهیت این تفاوت مدت عمر انسانی در چیست؟ این مسأله از دیرباز مطرح بوده و حتی با ظهور اسلام ‏با به بوجود آمدن مباحث کلامی برای متفکران اسلامی مورد سؤال بوده است که سخنان حضرت ختمی مرتبت و ‏ائمه¬ی اطهار(علیهم السلام) در این زمینه، چون چراغی در مسیر تاریک ‏ابهامات همواره پرتو افشانی کرده است.‏ با نگاهی بر متون دینی چنین به نظر می رسد که اعمال انسان نقش غیرقابل انکاری بر تغییر اجل دارند و نقش ‏بسزای انفاق و بخل نیز به عنوان مصادیقی از اعمال انسان در تغییر اجل معلق مشهود است که هم از جنبه¬ی اجتماعی و ‏هم فردی درخور تحلیل و بررسی می¬باشد. ‏ در پژوهش حاضر مسأله¬ی فوق با تکیه بر آیات و روایات با عنوان « نقش انفاق و بخل در تقدیم و تأخیر اجل از دیدگاه قرآن و سنّت » مورد ‏توصیف و تحلیل قرار گرفته است وسعی بر آن بوده تا از منابع معتبر و دست اول استفاده شود و در این ورطه به کسب معرفت ‏در نقش انسان و اعمالش در تقدیم و تأخیر اجل و شناخت از انفاق صحیح و پرهیز از بخل و نمود آن در عمر انسان ‏همت گمارده است. ‏ کلید واژه¬ها: اجل، انفاق، بخل، اجل معلق، اجل مسمی.‏